BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics)

0 Comments
6998
26 May 2015

     เมื่อหลายปีก่อน มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ชื่อว่า “ก็อตซิล่า” ในภาพยนตร์ดังกล่าว เจ้าก๊อตซิล่า เป็นสัตว์ประหลาด ที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสืที่เกิดขึ้นจากการทดลองระเบิดนิวเคลียส จนทำให้มันเกิดกลายพันธุ์ หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม จากสัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ กลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่ ....นี่คือเรื่องราวในภาพยนตร์...ที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการของผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ก็คือ เทคโนโลยี Genomic 

Genomic นั้นสำคัญไฉน

     Genomics เป็นการศึกษาการเรียงลำดับของดีเอ็นเอ (DNA sequence) ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด และการทำแผนที่ ทางพันธุกรรม (genetic mapping) การรวบรวมจีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ บนฐานข้อมูล โดยในปี 2533 มีโครงการศึกษาการเรียงลำดับของดีเอ็นเอ ซึ่งมีคู่การจับคู่กันถึง 3 พันล้านคู่  ที่เรียกว่า  โครงการ Human Genome Project (HGP) เป็นโครงการนานาชาติที่ใช้เวลายาวนานถึง 13 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานจริงที่สามารถลดระยะเวลาสั้นกว่าที่ประมาณไว้ 15 ปี (ประมาณการณ์ไว้ว่าจะใช้เวลากว่า 30 ปีในการศึกษา) อันเนื่องจากความก้าวหน้าอย่างมากทางเทคโนโลยี  การศึกษาดังกล่าว จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจข้อมูลสำหรับการสร้างโปรตีนทั้งหมดที่จำเป็น สำหรับสิ่งมีชีวิต  โดยโปรตีนเป็นตัวกำหนดรูปร่างหน้าตา การทำงานของอวัยวะร่างกาย และแม้กระทั่งพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต  ความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกุญแจไขความเข้าใจในโครงสร้าง การจัดระเบียบและการทำงานของมันในโครโมโซม  การทำแผนที่จีโนม (genome maps) ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นฐานความรู้เปรียบเทียบที่สำคัญในการเข้าใจความซับซ้อนของระบบสิ่งมี ชีวิตต่าง ๆ เพิ่มเติมในการปฏิวัติการค้นพบทางชีววิทยา 

ความก้าวหน้าของ Genomic ในปัจจุบัน 

     ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการจัด ลำดับ และปรับปรุง/ดัดแปลงพันธุกรรม ที่นำศักยภาพของเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ทำให้ปัจจุบัน การจัดทำแผนที่พันธุกรรมใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ภายใต้ต้นทุนเพียงไม่กี่พันดอลล่าร์ ซึ่งต่างจากการดำเนินการภายใต้โครงการ Human Genome Project ที่ต้องใช้เวลาถึง 13 ปี และ ใช้งบประมาณถึง 2.7 พันล้านดอลล่าร์ โครงการจึงจะบรรลุผลสำเร็จ ภายใต้ความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ทางด้าน Genomics สามารถทดสอบได้ว่าการเรียงตัวของพันธุกรรมที่แตกต่างกัน หรือในรูปแบบต่างๆ จะนำมาซึ่งการเกิดผลกระทบอย่างไร เช่น โรคร้ายต่างๆ เป็นต้น ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูก เป็นเวลานาน กว่าจะรู้ผล เหมือนในอดีต และสามารถนำผลการทดลองเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เช่น การนำมาใช้ในทางการแพทย์สร้าง หรือ เขียน DNA ได้เอง คือ ความก้าวหน้าขั้นต่อไปในอนาคตความก้าวหน้าในขั้นต่อไป ของเทคโนโลยี Genomics คือ ความสามารถในการสร้าง หรือ เขียน DNA ซึ่งความสามารถ หรือ ความก้าวหน้าในระดับนี้ จะส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อ การแพทย์ การเกษตร หรือ แม้กระทั่งการผลิตเชื้อเพิลงชีวภาพคุณภาพสูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยา

แนวคิดในการประยุกต์ใช้ Genomics ในด้านการทหาร

     ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ในภาพรวมความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Genomics ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต นั้นจะส่งผลกระทบอย่างก้าวกระโดดต่อ การแพทย์ การเกษตร หรือ แม้กระทั่งการผลิตเชื้อเพลิงคุณภาพสูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยา ในทำนองเดียวกัน ความก้าวหน้าดังกล่าวก็สามารถมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารได้อย่างมากมายเช่น เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลเกี่ยวกับ Genomic ของทหารแต่ละคนมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพัฒนาเวชภัณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุน ปฏิบัติการทางทหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ เชื้อเพลิงคุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจากในการปฏิบัติการทางทหารจำเป็นจะต้องอาศัยความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยานรบ, เครื่องมือติดต่อสื่อสาร และ อื่นๆ เป็นต้นข้างต้นเป็นตัวอย่างในจินตนการของผู้เขียนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในอนาคตน่าจะสามารถประยุกต์ใช้อย่างมากมายหลายหลายในด้านการทหาร แต่ท้ายที่สุดแล้ว โจทย์สำคัญของเทคโนโลยี Genomics ที่จะประยุกต์ใช้ในด้านการทหาร ก็คือ “จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Genomics อย่างไรที่จะให้การปฏิบัติการทางทหาร เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในเชิง ประสิทธิภาพของกำลังพล การสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และอื่นๆ เป็นต้น”

การรับรู้ และเตรียมตัวรองรับกับอัตราความก้าวหน้าที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

     แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Genomics ในวงการทหารดังที่กล่าวไปแล้ว ณ ปัจจุบัน อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจจะเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตามในโลกใบกลมๆ ใบนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Nothing is impossible) เทคโนโลยีบางเทคโนโลยีในที่ในอดีต ถูกมองว่าเป็นเรื่องตลก และสามารถเกิดขึ้นได้แต่ในภาพยนตร์ กลับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ และมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คน และด้านการทหารมากกมายหลายเทคโนโลยี อีกทั้งในปัจจุบันอัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีอัตราความก้าวหน้าในลักษณะก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับในอดีต ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ เกิดมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมา จึงเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงยิ่งการขาดการรับรู้ และขาดการเตรียมตัวรับมือกับอัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ เทคโนโลยี Genomics อาจจะทำกองทัพๆ หนึ่ง เกิดการเสียเปรียบทางด้านอำนาจกำลังรบได้......ในทางตรงกันข้าม หากกองทัพหนึ่งๆ สร้างการรับรู้ และ มีการเตรียมตัวรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ ตลอดเวลา ก็จะทำให้กองทัพนั้นๆ มีความพร้อมที่จะสร้างอำนาจกำลังรบให้เหนือกว่าได้อย่างก้าวกระโดดเช่นเดียว กัน

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:20
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
Next Generation Genomics

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า