BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology"

0 Comments
8604
23 May 2015

     เทคโนโลยีที่ผมจะขอนำเสนอในบทความฉบับนี้ คือ “Cloud Technology” หรือ “ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ” ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรทางด้าน Computer ทั้ง Hardware และ Software มาแบ่งปันกันใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถใช้งาน หรือขอใช้บริการต่างๆผ่าน WEB Browser หรือ โปรแกรมอัตโนมัติต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับ ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ”

Cloud computing ของใหม่ ที่ไม่ใช่ของใหม่

     ความจริงแล้ว Cloud computing ไม่ใช่ของใหม่ และมีมานานแล้ว แต่การใช้อาจจะถูกจำกัดอยู่ในเรื่องการบริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จำนวน เช่น Web based email (Hotmail, Yahoo, และอื่นๆ) ต่อมามีการขยายขอบเขตการใช้มากยิ่งขึ้น เช่น เครือข่ายประชาสังคม หรือ Social network (YouTube, face book, และ application ของ Google เป็นต้น) Online application เหล่านี้ ก็คือแอปพลิเคชั่นบน  Cloud Computing ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพียงแต่  Cloud computing ที่คุณใช้อยู่เป็น Cloud Computing ที่มีทั้งส่วนที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ และส่วนที่ต้องเสียค่าบริการ   เมื่อเทคโนโลยีทางด้าน Online Application มีความหลากหลายมากขึ้น สามารถขยายขอบเขต หรือ รูปแบบการบริการที่หลากหลายมาขึ้น “Cloud computing” จึงขยายการใช้งานจากระดับบุคคล ไปสู่การใช้งานในระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มากขึ้น การขยายตัวดังกล่าว ทำให้เกิด แนวคิด หรือ การใช้งานผ่าน “Cloud computing” แพร่หลายมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ IT ขององค์กร ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ในอดีตการลงทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร จำเป็นจะต้องลงทุนทั้งในส่วนของ Hardware และ Software แต่เมื่อองค์กรประยุกต์ใช้ Cloud computing องค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ IT ขององค์กรได้หลายเท่า ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง Hardware อีกต่อไป เนื่องจาก Hardware และ Software ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ Cloud computing และสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ IT ขององค์กร ผ่านระบบ Cloud computing จะน้อยกว่าการลงทุนด้าน IT เองทั้งหมด (โดยไม่ใช้ Cloud computing) ไม่น้อยกว่า 3 เท่า

การประยุกต์ใช้ Cloud computing ในหน่วยงานทางทหาร

เมื่อพิจารณาจากแนวคิด และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ “Cloud computing” ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำ IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าถึงอย่างน้อย 3 เท่าแล้ว ดังนั้นนำ Cloud computing มาประยุกต์ใช้ในด้านการทหาร จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในทางทหาร ปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาในการประยุกต์ใช้ “Clouding computing” ก็คือ “การรักษาความลับ”อย่างไรก็ตามถ้าหากดูในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า ระบบต่างๆ หรือ กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ทางด้านการทหาร จะมีความแตกต่างในด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหากสามารถแยกแยะถึงระดับการรักษาความลับได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ Cloud computing ได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่น ประมาณ 60% อาจจะเป็นระบบ IT ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับใด, 20% เป็นระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีชั้นความลับ และ ที่เหลือเป็นระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับระดับสูงสุดจากการแยกแยะในเรื่องระดับชั้นความลับของระบบ IT ทางด้านทหาร หรือ หน่วยงานทางทหาร ก็จะทำให้การลงทุนทางด้าน IT ของหน่วยงานทางทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ ระบบ IT แบบปิด กับ ระบบ IT แบบ Cloud computing ซึ่งในส่วนของ Cloud computing นั้นจะทำให้เกิดความอ่อนตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ IT

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:19
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
12-technology-change-my-life cloud cloud technology

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า