BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ

0 Comments
6901
29 May 2015

น้ำมัน หรือ ทองคำสีดำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก น้ำมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเวลาที่เราเข้านอนอีกครั้ง และที่สำคัญที่สุด ราคาน้ำมัน นับวันจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ำมันสำรองของโลกที่ลดน้อยลงทุกๆ วัน แต่ในทางตรงกันข้ามปริมาณบริโภคน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้นในปัจจุบัน ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งจึงหันมาใช้ก๊าซ เช่น ก๊าซ LPG หรือ NGV เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถยนต์ ….

น้ำมัน หรือ ปิโตรเลียม มาจากไหน

ปิโตรเลียม หมายถึง "น้ำมันที่ได้จากหิน" หรือ น้ำมันดิบ เป็นของเหลวไวไฟที่เกิดเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยสารผสมซับซ้อนระหว่างไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน กับสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นของเหลวอื่น ๆ ซึ่งพบในชั้นธรณีวิทยาใต้ผิวโลก เป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดได้จากซากสิ่งมีชีวิต (มักเป็นแพลงก์ตอนสัตว์และสาหร่าย) จำนวนมากทับถมกันใต้หินตะกอนและได้รับความร้อนและความดันมหาศาลปิโตรเลียมมี ธาตุองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ คาร์บอนและไฮโดรเจน และอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่นปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ออกซิเจน และไนโตรเจน ทั้งนี้ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ รวมถึงความร้อนและความดันของสภาพแวดล้อมในการเกิดและการกักเก็บปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะได้เป็นสองชนิดหลัก คือ น้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ โดยแก๊สธรรมชาตินั้น ประกอบด้วยคาร์บอนตั้งแต่ 1-4 อะตอม

เทคโนโลยีแบบเก่า VS เทคโนโลยีแบบใหม่ ในการขุดเจาะปิโตรเลียม

เทคโนโลยีการขุดเจาะแบบเก่าซึ่งเป็น เทคโนโลยีหลักในการขุดเจาะน้ำมันมากว่า 40 ปี และมีข้อจำกัดในการขุดเจาะค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดไม่คุ้มค่า (Uneconomical) ที่จะขุดเจาะในแหล่งปิโตรเลียมที่มีปริมาณปิโตรเลียมน้อยเกินไป อย่างไรก็ตามด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบเก่า เข้ากับ เทคโนโลยีการขุดเจาะแบบใหม่ ส่งผลให้เกิดขุดเจาะง่ายขึ้น มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นความทันสมัยของเทคโนโลยีการขุดเจาะ ปิโตรเลียมยุคใหม่ ทำให้ประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก ที่ไม่คุ้มค่าที่จะขุดเจาะด้วยเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบเก่า มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะแบบใหม่ในการขุดเจาะแหล่ง ปิโตรเลียมในประเทศของตน

น้ำมันจะหมดโลก เมื่อไหร่

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสำรองทั่วโลก มีขัอสรุป ดังนี้ 

  1. โลกยังมีน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเหลืออยู่ให้ใช้ได้อีกอย่างน้อย 50 ปี 
  2. ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่มากที่สุด และใช้ได้อีกนานเกินกว่า 100 ปี
  3. การคาดการณ์ในอนาคตบ่งชี้ว่า การผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ อย่างน้อยในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการผลิตน้ำมันของโลกโดยรวมยังไม่ถึงระดับสูงสุด (peak) ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีอัตราการขยายตัวของการผลิตและการใช้มากที่ สุด
  4. ต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้ง 3 ชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันจะผลิตจากแหล่งในประเทศนอกกลุ่ม OPEC ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ รวมไปถึงการผลิตจากทรายน้ำมันในแคนาดา
  5. ในกรณีน้ำมัน กลุ่ม OPEC และประเทศในเอเชียกลางจะมีอำนาจเหนือตลาดมากขึ้นตามเวลา เพราะปริมาณน้ำมันที่ผลิตจากกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีสัดส่วนของตลาดที่สูง ขึ้น

ยืดอายุปริมาณปิโตรเลียมสำรองของโลกให้นานขึ้น

การประมาณการปริมาณน้ำมันสำรองข้างต้น อาจจะเป็นการประมาณการณ์ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานของการขุดเจาะปิโตรเลียมด้วย เทคโนโลยีแบบเก่า ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก ว่าถ้านำเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบใหม่ที่สามารถขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมขนาด เล็กที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง ก็เป็นไปได้ว่าโลกจะมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แก๊ซ ถ่านหิน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดอี่นๆ นานขึ้นอีกสักระยะหนึ่ง ยกตัวอย่างเข่น อาจจะเป็น 200 ปี เป็นต้น

เป็นไปได้ที่ประเทศไทยไม่ต้องซื้อน้ำมัน หรือ ซื้อน้อยลง

ถ้าเราติดตามข่าวหนังสือพิมพ์ เราจะพบว่า มีข่าวว่าพบแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย ในหลายๆ จังหวัด แม้ในกระทั่งกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม แหล่งปิโตรเลียมเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอที่จะขุดเจาะด้วย เทคโนโลยีการขุดเจาะแบบเก่า ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากมีการนำเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก (เล็กในภาพของปริมาณสำรองของโลก แต่อาจจะใหญ่เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในประเทศ) ที่อาจจะมีหลายๆ แห่ง ก็เป็นไปได้ว่า ปริมาณอาจจะลดปริมาณนำเข้าน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก

เตรียมแก้ปัญหาให้ลูกหลานในอนาคต
ไม่ว่า จะมีเทคโนโลยีในการขุดเจาะที่ล้ำหน้าเพียงใด ท้ายที่สุดแล้ว ปิโตรเลียมก็จะต้องหมดไปจากโลกนี้ ณ ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกถึงการหมดไปของมัน (รู้สึกแต่ว่ามันแพงขึ้นๆ ทุกๆ วัน) แต่เราต้องคิดถึงลูกหลานของเราในอนาคต ดังนั้นการใช้แหล่งพลังงานที่ผลิตจากปิโตรเลียมอย่างประหยัด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมไปถึงการ เตรียมหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อนำมาทดแทน หากปิโตรเลียมหมดไปจากโลก

การเตรียมการเรื่องพลังงานของกองทัพ

อาจกล่าวได้ว่า ยุทโธปกรณ์ของกองทัพ โดยเฉพาะยานพาหนะ (เครื่องบิน, รถ และเรือ) ส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานในการขับเคลื่อน ดังนั้นกองทัพจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในแต่ละปีงบประมาณเพื่อจัดหา เชื้อเพลิงมาใช้ในยานพาหนะเหล่านี้ ซึ่งในแต่ละปีจำนวนงบประมาณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาของน้ำมัน.... การเตรียมการเรื่องพลังงานทดแทนจึงเป็นประเด็นสำคัญที่กองทัพจำเป็นจะต้อง เริ่มต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....ทั้งนี้เพื่อรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต ไม่เร็ว ก็ช้า

Last Modified: Tuesday 02 June 2015 15:58
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า