BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)

0 Comments
5324
28 May 2015

ทันทีที่ท่านผู้อ่านเห็นชื่อ เรื่อง...อาจเกิดความสงสัยว่า เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing นั้น จะมีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร...ก่อนที่ผมจะตอบคำถามนี้ ต้องขออนุญาตเกริ่นนำที่มาที่ไปของเทคโนโลยีการพิมพ์นี้เสียก่อน ต่อจากนั้นจะโยงไปสู่การประยุกต์ใช้ทางด้านการทหาร

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 2 มิติ (2D Printing)

จากการที่ผมค้นหาข้อมูลจาก Search Engine เช่น Google เป็นต้น พบว่า ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่พลายมีอยู่มากมาย หลายรูปแบบ นั้นทั้งหมดเป็นการพิมพ์แบบ 2 มิติ ยกตัวอย่างเช่น 

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing)  เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนากัด ผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสำหรับรับหมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้ พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ  ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร แบบฟอร์ม ฉลาก กล่อง ป้ายและงานพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ(ซิลค์)สกรีน (Silkscreen Printing) เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึง ไว้ และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ป้ายกระดาษ/พลาสติก/โลหะ ป้ายโฆษณา เสื้อ ผืนผ้า ถุงพลาสติก ขวด จานชาม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ งานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก เช่น นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ งานพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย ๆ เช่น ไดเร็คเมล์ งานพิมพ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (ใช้เครื่องอิ้งค์เจ็ทขนาดใหญ่)

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบอื่น ๆ นอกจากการพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ก็ยังมีเทคโนโลยีการพิมพ์อีกหลายเทคโนโลยี 

 แหกกฎการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)

ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนสนเทศ, เทคโนโลยีทางด้านวัสดุ  ศาสตร์,และ เทคโนโลยี Digital printing นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ หรือ 3D Printing ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์ภาพ 3D ให้มีรูปร่างเหมือนของจริงจากรูปแบบดิจิตอลการพิมพ์ภาพ 3D ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) การพิมพ์แบบ 3D จะดำเนินการผ่านเครื่องพิมพ์แบบ 3 D ซึ่งในปัจจุบัน มีราคาที่ถูกกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ดังนั้น จากราคาที่ถูกลงค่อนข้างมาก ส่งผลให้วงการอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ นำเครื่องพิมพ์แบบ 3D มาใช้ในการสร้างต้นแบบและผลิตเครื่องประดับ, รองเท้า, ออกแบบอุตสาหกรรม, สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมยานยนต์, การบินและอวกาศ, ทันต กรรม และการแพทย์, การศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, วิศวกรรมโยธา, ด้านการทหาร และสาขาอื่นๆ 

อนาคตของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในด้านการทหาร

U.S. Army Research Laboratory (ARL) ร่วมกับ Purdue University อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ มาพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์อากาศยาน และยานพาหนะที่เสียหายในสนามรบ หรือ พื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนหลังได้ทันที 

สำหรับแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ แบบ 3 มิติ หรือ 3D Printing มาใช้ในด้านการทหาร ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะเริ่มต้นจากการพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่ที่จะนำมาใช้ในผลิตอากาศยาน และยานรบทางทหาร โดยวัสดุดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็น Segment ย่อยๆ ซึ่งสามารถนำมาประกอบรวมไปตัวอากาศยาน และ/หรือ ยานรบ และด้วยความเป็น Segment และมีคุณลักษณะวัสดุ ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing อากาศยาน หรือ ยานรบ ที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุในลักษณะดังกล่าว จะทำให้ทหารในสนามรบ หรือ พื้นที่ปฏิบัติการ  สามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน และยานรบ ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ที่เสียหายกับมาพื้นที่ส่วนหลัง ซึ่งอาจอยู่ไกลจากพื้นที่ส่วนหลังมาก ผลที่จะตามมาก็คือ การลดต้นทุน และเวลาในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ได้อย่างมากมายมหาศาล เพิ่มความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ และรักษาอำนาจกำลังรบให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:20
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
3D Printing

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า